วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

ซ่อนดาบในรอยยิ้ม. Vs ดอกไม้งามในรอยยิ้ม.
ซ่อนดาบในรอยยิ้ม...
อ่านรูปลักษณะ อ่านกระแสที่แผ่ออก...
คนเรามีรูปลักษณะ มีกระแสที่แผ่ออก ไม่ว่าคุณจะระมัดระวังเป็นอย่างดี
ไม่ว่าคุณจะตกแต่งสีสรร แต่งกาย ไม่ว่าจะระมัดระวังคำพูด
แต่คุณไม่สามารถปกปิดใจและกระแสความปกติหรือความไม่ปกติของจิตใจได้...

รูปลักษณะภายนอก...แม้คุณยิ้มแต่คุณซ่อนดาบในรอยยิ้ม
คุณปกปิดสิ่งทุจริตทางกายได้แต่คุณปกปิดสิ่งทุจริตทางใจที่จะมีกระแสแผ่ซ่านออกมาทางรอยยิ้มที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่จริงใจไม่ได้...

เบื้องหลังรอยยิ้มกลับมีกระแสราคะจิตที่แรงกล้า มีโทสะจิตที่แรงกล้า มีอาฆาตพยาบาทมาดร้ายในดวงตาที่ยิ้มแย้ม มีโลภะที่แสวงหาค้นหาผลประโยชน์ในตัวบุคคล

ดอกไม้งามในรอยยิ้ม...
บุคคลบางคนแต่งกายเหลือทน รูปลักษณะภายนอกที่เหลือทน อายุ กายกิริยา เพศที่ไม่ฝืนทนปกปิด แต่รอยยิ้มของเค้ากลับมีดอกไม้ในรอยยิ้ม กายกิริยาของเค้ามีความสดชื่นแจ่มใส วาจาเค้ามีแต่ความบริสุทธิ์จริงใจ นั่นเพราะโลกภายในเค้าสดใส สดสวย มองโลกสวยงามด้วยใจสุจริต กระแสของใจจะส่งผลมาทางกาย ทางกิริยาอาการ ทางวาจา ทางดวงตา สำหรับผู้อ่านกระแสจิตที่แผ่ออกมา จะรู้ว่าคนนี้มีจิตใจสวยงาม ...

ถ้าคนนั้นเป็นนักปฎิบัติภาวนาทวนต่อสู้กิเลส เราจะพบศีลในกาย ในวาจา ในใจที่แผ่กระจายออกมา...

ถ้าคนนั้นเป็นผู้เจริญอยู่ในพรหมวิหารธรรม
เราจะพบรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความจริงใจที่ไม่ปกปิด ที่ไม่ได้แอบซ่อนกิเลสอยู่เบื้องหลังในกายกิริยา วาจาและใจที่งดงาม...

วันหนึ่ง...คุณจะสำผัสได้ ในกระแสจิตใจ
อย่ามองคนเพียงรูปลักษณะที่ดีแต่จงเอาใจสัมผัสใจเค้า
ในทุกกายกิริยา วาจา ที่มาจากใจของเค้า
คุณจะพบรูปลักษณะภายใน...
แสดงความคิดเห็น