วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฉลาดอย่างไรไปกับ 7Q (IQ EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ )

จะทำงานกันทั้งที ฝึกมีกันให้ครบ ไม่มีฝึกได้ แต่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่มี 😁😁 อ่านมาแล้วพึ่งรู้เหมือนกันว่ามีหลาย Q ไม่ใช่แค่ IQ หรือ EQนะคะ
เพิ่งรู้ว่ามีตั้ง 7 Q !!!
เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ คงเคยได้ยินศัพท์ฮิตติดหูเกี่ยวกับตัว Q ทั้ง 7 ตัวคือ IQ EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ กันมาบ้าง อยากทราบว่าเราน่าจะมี Q ตัวไหนมากหรือน้อย มาลองอ่านความหมายของแต่ละ Q กันดู
1. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล
2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุม อารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และ มองโลกในแง่ดี การเจริญพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) จะช่วยเสริม EQ ได้ดี
3. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ เล่น งานศิลปะ และการประดิษฐ์สิ่งของ นักวิจัยพบว่าการเล่นและท ากิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการเช่น การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็น ของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น จะทำให้มี CQ ดี
4. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มี จริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
5. PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดส ร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม PQ จึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็น อุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก
6. AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายาม เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำนน
7. SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกัน มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยกัน ไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใคร ต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งต้องไม่ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ท้ายสุดนี้ผมอยากจะบอกว่า ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิต เช่น การทำงาน การเรียน แค่ 20% เท่านั้นครับ ดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือแต่เพียงระดับความฉลาดของสติปัญญา (ทางโลก) เท่านั้น ลองให้ความสนใจกับ Q ที่เหลือด้วยก็จะทำให้เรา เป็นผู้หนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มาเลี้ยง "หนอนนก" กันเถอะ รวยได้ง่ายๆ กับหนอนตัวแค่เนี้ย


การเลี้ยงหนอนนกเพื่อการค้าอาจจะดูไม่เท่ เพราะหนอนเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนกับเป็นตัวหน้าเกลียดในสายตาสาวสาว ทำให้กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากมองข้ามสัตว์พวกนี้ไป แต่เมื่อไปถามไปดูมาแล้วการเลี้ยงหนอนนกเพื่อการค้านั้นทำให้คนรวยมาแล้วนักต่อนักครับ เพราะการเลี้ยงหนอนนกเพื่อการค้านั้นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ความรักที่มีต่อการเลี้ยงหนอนนั้นอาจไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นเพราะหนอนนั้นดูเหมือนไม่มีตัวตนแต่อันที่จริงแล้วมันมีตัวตนครับ ลองมาเลี้ยงกันดูซักครั้งครับ การเลี้ยงหนอนนกเพื่อการค้าอาจทำให้ชาวหรอยกูดอทคอมรวยพอพอกับการเล่นหุ้นเลยทีเดียว

ด้วยหนอนนกเป็นเมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด การเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ ดังนี้ ระยะไข่ 5-7 วัน ระยะหนอน 75-90 วัน ระยะดักแด้ 5-7 วัน ระยะตัวเต็มวัย 5-6 เดือน การเพาะเลี้ยงหนอนนกเพื่อการค้า แมลงชนิดนี้มีระยะหนอนที่ยาวนานและหนอนมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง จึงมีผู้นิยมนำมาเพาะขยายพันธุ์เพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์เชิงการค้า เช่น เป็นอาหารสัตว์ปีก ปลาสวยงาม กระรอก ฯลฯ ดังนั้น เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเพาะสัตว์หนอนนกได้เองก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ ขั้นตอนการเลี้ยง

1. นำอาหารไก่ 500 กรัม เทลงในถาดอะลูมิเนียมใส่หนอนนกประมาณ 300 ตัว จากนั้นใช้สำลีชุบน้ำหรือน้ำผึ้งผสมน้ำให้ชุ่มพอหมาดวางลงกลางถาด (หมั่นเติมน้ำเป็นระยะอย่าให้น้ำแห้ง) ปิดด้วยตาข่ายมุ้ง วางบนชั้นสำหรับเลี้ยงแมลงหรือเลี้ยงในห้องที่มีมุ้งลวด เมื่อหนอนขับถ่ายมูลออกมามากควรใช้ตะแกรงร่อนเอาตัวหนอนออกและนำไปใส่ถาดใหม่ เติมอาหารทุก 1-2 สัปดาห์

2. เมื่อเลี่ยงได้ระยะหนึ่งหนอนนกจะเข้าดักแด้ ซึ่งจะไม่กินอาหารประมาณ 5-7 วัน แยกดักแด้ออกมาใส่ลงในถาดใหม่ เมื่อดักแด้เปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยให้แยกไปไว้ในถาดที่มีอาหารเหมือนกันการเริ่มเลี้ยงหนอนโดยใส่ตัวเต็มวัยถาดละ 100-150 คู่ ตัวเต็มวัยจะเริ่มผสมพันธุ์หลังออกจากดักแด้ประมาณ 7 วัน ตัวเมียจะวางไข่ตัวละ 1-2 ฟอง/วัน อายุการวางไข่ 40-50 วัน

3. หลังจากตัวเต็มวัยวางไข่แล้ว 7 วัน ให้แยกตัวเต็มวัยออกจากถาดเดิม นำไปเลี้ยงในอาหารถาดใหม่เพื่อให้ตัวเต็มวัยวางไข่และเจริญเติบโตเป็นตัวหนอนซึ่งใช้เวลา 5-7 วัน ระยะหนอนจะลอกคราบ 10-14 ครั้ง หรือมีอายุ 76-90 วัน (ระยะการขายอายุประมาณ 60 วัน) ทำการเลี้ยงขยายอย่างว่องไว และแยกใส่ถาดอาหารใหมทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ไข่หรือหนอนที่มีขนาดใกล้เคียงกันเป็นชุดๆ

ศัตรูของหนอนนก

ศัตรูพืชของหนอนนก ได้แก่ มอดแป้ง มด แมลงสาบ ที่อาจจะติดมากับอาหาร ดังนั้น ควรนำอาหารไปแช่แข็งประมาณ 7 วัน หรืออบอาหารที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติก่อนนำมาเป็นอาหารหนอนนก ศัตรูอื่นๆ ได้แก่ จิ้งจก นก และหนู ต้นทุนการเลี้ยงหนอนนก

การผลิตหนอนนก 1 กิโลกรัมมใช้ต้นทุนประมาณ 70 บาท ใช้เวลาการผลิต 8-9 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันหนอนนกราคากิโลกรัมละ 150-200 บาท (ขึ้นอยู่กับตลาด)

หากท่านใดสนใจการเลี้ยงขยายพันธุ์ "หนอนนก" สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Evapolar แอร์ส่วนตัว เย็นได้ทุกที่ ทุกเวลา


อากาศร้อนๆ แบบนี้ เวลาอยู่บ้าน อยู่คอนโด คนเดียวแล้วเปิดแอร์ให้เย็นทั้งห้อง ทั้งวัน ทั้งคืนเปลืองคงจะไฟน่าดู แล้วถ้าอยู่บ้านคนเดียว เปิดแอร์ให้เย็นคนเดียว อยู่ตรงไหนเย็นตรงนั้นได้ จะประหยัดกว่าไหม? แน่นอนครับว่าใช่ เพราะแอร์ส่วนตัวเครื่องนี้เขายืนยันมาแบบนั้น
c9w3v5dtc9qkjsrx1knyEvapolar แอร์ส่วนตัว ทรงลูกบาศก์ขนาดเพียง 16 เซ็นติเมตรเท่านั้น แต่สามารถทำให้อุณหภูมิรอบๆ ลดลงได้เหลือ 21 องศาเซลเซียส อีกทั้งลมที่ยังไม่ทำให้ผิวแห้ง เพราะสามารถเพิ่มความชื้นในอากาศได้ถึง 60%และยังสามารถกรองอากาศได้อีกด้วย Evapolar ทำให้ลมผ่านแผ่นทำความเย็นที่ทำมาจาก nanomaterial โดยมีน้ำเป็นตัวดูดซับความร้อนเอาไว้ ทำให้ลมที่ออกมาจาก Evapolar นั้นมีความเย็นกว่าอากาศโดยรอบ ซึ่งสามารถให้ความเย็นได้ต่อเนื่องถึง 6-8 ชั่วโมง และกินไฟเพียง 18 W เท่านั้น

Evapolar เป็นโครงการที่วางขายผ่านเว็บไซต์ Indiegogo ในราคาเริ่มต้น $149 หรือประมาณ 5,500 บาทpdopjixnirhabpagljtwevapolar-3ที่มา coolthings.com