วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

FW: กบนอกกะลา(คิดนอกกรอบ)

************************************************************************************************************************

"The information transmitted in this E-mail is solely for the recipient(s) name above. It may contain confidential, proprietary or legally privileged material. If you are not the intended recipient(s), please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon such information is prohibited.
Any views, opinions, comments, statements of information contained in this E-mail, including any attachments (if any) are those of the author, their accuracy, completeness or correctness are not guaranteed. KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED shall not be liable or responsible for any of such contents, including damage or loss resulting from any virus transmitted by this E-mail."

************************************************************************************************************************...tin

From: w_a_r_n@hotmail.com
Subject: กบนอกกะลา(คิดนอกกรอบ)
Date: Fri, 26 Feb 2010 04:44:29 +0000

 


Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ฤกษ์ดี ปี 2553 วันขอเงินพระจันทร์ ขอพรจากพระจันทร์

ฤกษ์ดี ปี 2553 วันขอเงินพระจันทร์ ขอพรจากพระจันทร์
การ “ขอพรจากฟ้าวันจันทร์ดับ” ซึ่งไม่ได้หมายถึงวันเกิดจันทรคราสหรือสุริยคราส แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปีละหลายครั้ง โดย “วันจันทร์ดับ” ในที่นี้ ในภาษานักโหราศาสตร์โบราณเรียกว่า “วันอมาวสี” ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “วันนิวมูน” ในวันนี้จะเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท และเชื่อกันว่าวันนี้เหมาะแก่การ “ขอพรจากฟ้า-ขอพรจากพระจันทร์” ทั้งนี้ ในอดีต-คนโบราณนิยมขอพรเรื่องเงิน บางคนจึงเรียกว่า “วันขอเงินพระจันทร์”
“วันนิวมูน-วันขอเงินพระจันทร์” ในปี 2553 นั้น อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ บอกว่า… จะมีทั้งหมด 25 ครั้ง ดังต่อไปนี้คือ…
o ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ม.ค. (คืน 31 ธ.ค.) เวลา 02.14 น.
o ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. เวลา 14.12 น.
o ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ม.ค. เวลา 13.19 น.
o ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ก.พ. เวลา 09.52 น.
o ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. เวลา 23.39 น.
o ครั้งที่ 6 วันที่ 16 มี.ค. เวลา เช้ามืด 04.02 น.
o ครั้ง ที่ 7 วันที่ 30 มี.ค. เวลา 09.27 น.
o ครั้งที่ 8 วันที่ 14 เม.ย. เวลา 19.31 น.
o ครั้งที่ 9 วันที่ 28 เม.ย. เวลา 19.20 น.
o ครั้งที่ 10 วันที่ 14 พ.ค. เวลา 08.05 น.
o ครั้งที่ 11 วันที่ 28 พ.ค. เวลา 06.09 น.
o ครั้งที่ 12 วันที่ 12 มิ.ย. เวลา 18.15 น.
o ครั้งที่ 13 วันที่ 26 มิ.ย. เวลา 18.32 น.
o ครั้งที่ 14 วันที่ 12 ก.ค. (คืน 11 ก.ค.) เวลา 02.42 น.
o ครั้งที่ 15 วันที่ 26 ก.ค. เวลา 08.37 น.
o ครั้งที่ 16 วันที่ 10 ส.ค. เวลา 10.10 น.
o ครั้งที่ 17 วันที่ 25 ส.ค. (คืน 24 ส.ค.) เวลา 00.05 น.
o ครั้งที่ 18 วันที่ 8 ก.ย. เวลา 17.31 น.
o ครั้งที่ 19 วันที่ 23 ก.ย. เวลา 16.19 น.
o ครั้งที่ 20 วันที่ 8 ต.ค. (คืน 7 ต.ค.) เวลา 01.45 น.
o ครั้งที่ 21 วันที่ 23 ต.ค. เวลา 08.38 น.
o ครั้งที่ 22 วันที่ 6 พ.ย. เวลา 11.52 น.
o ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พ.ย. (คืน 21 พ.ย.) เวลา 00.29 น.
o ครั้งที่ 24 วันที่ 6 ธ.ค. (คืน 5 ธ.ค.) เวลา 00.37 น.
o ครั้งที่ 25 ของปี 2553 วันที่ 21 ธ.ค. เวลา 15.14 น.

ทั้งนี้ เรื่องของ “วันนิวมูน-วันขอเงินพระจันทร์” นี้ ในประเทศไทย อ.จรัล พิกุล ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ยูเรเนียนโบราณ ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว เป็นผู้ให้ความรู้ไว้ พร้อมทั้งมีคำแนะนำไว้ ประมาณว่า… สามารถขอได้ในช่วงก่อนและหลังเวลาเกิดนิวมูนหรืออมาวสี 8 ชั่วโมง วิธีการก็เช่น… เขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ ไว้บนมือข้างไหนก็ได้ ให้เชื่อมั่นศรัทธา ทำจิตให้นิ่ง มีสมาธิ ต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้น ขอแทนคนอื่นไม่ได้ ห้ามให้ใครรู้ว่าขออะไร และควรขอในเวลาที่สงบ
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ เสริมถึงเรื่องวันนิวมูน วันจันทร์ดับ หรือการเกิด “จุดจันทร์เพ็ญ” ว่า… วัน-เวลาดังกล่าวนี้เปรียบเป็นวันที่ “ประตูฟ้าเปิด” อิทธิพลทั้งหลายของดวงดาวจะถูกถ่ายทอดลงมาสู่โลกมนุษย์ และมีฤทธิ์นานประมาณ 1 เดือน ซึ่งถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครในวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสีเป็นเช่นไร เหตุการณ์ในเดือนนั้นทั้งเดือนก็จะเป็นเช่นนั้น ดังนั้น วันอมาวสีจึงถือเป็นวัน “เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี” หากเริ่มต้นดี คิดทำอะไรดี ๆ ก็จะดีไปตลอดทั้งเดือน ซึ่งถ้าคิดดีและทำในสิ่งที่ดี ๆ ได้ทุกช่วงวันอมาวสี ก็จะยิ่งเป็นเรื่องดี
เรื่องนี้เหมือนเป็นการให้กำลังใจคน…ให้คิดดี-ทำดี
เมื่อคนเราคิดดี-ทำดี…ก็ย่อมจะได้ดีและมีความสุข
“วันขอเงินพระจันทร์นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายทำใจให้สบาย ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกับใครจนอารมณ์ขุ่นมัว พยายามทำให้เป็นวันที่สงบ ราบเรียบ ควรไปปฏิบัติธรรม รับศีล อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ สมณะชีพราหมณ์ แบบนี้จะเป็นมงคลกับชีวิตอย่างมาก และในวันจันทร์ดับนั้นห้ามอย่างยิ่งที่จะให้ใครหยิบยืมสตางค์ อย่าให้ใครมาทวงหนี้ หรือพยายามอย่าให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะจะดำรงคงอยู่ไป 1 เดือนเต็ม”
…อ.ภิญโญระบุ พร้อมทั้งบอกว่า… อ.จรัล พิกุล โหราจารย์ เคยแนะนำเกี่ยวกับวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยว่า… ควรทำใจให้สงบ ไปทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน หรือกราบขอพรพ่อแม่ซึ่งคือพระอรหันต์ของลูก วันนี้ควรแก่การให้ทาน บริจาคแก่คนยากไร้ โดยมีเคล็ดว่า “ถ้าท่านต้องการเรื่องใด ก็ให้บริจาคทำบุญแก่คนที่ขาดในเรื่องนั้น” เช่น อยากได้ความรักก็ทำบุญกับเด็กกำพร้า อยากได้ที่พึ่งพาก็ทำบุญกับผู้สูงอายุ-คนป่วย เป็นต้น
ที่มา เดลินิวส์